Nga đòi Ukraine trả nóng 11,4 tỷ USD

Ukraine sẽ phải thanh toán ngay các
khoản nợ cho Nga nếu không muốn bị cắt nguồn cung khí đốt.

 Theo Chủ tịch
Gazprom Alexei Miller, lý do đòi lại tiền là vì chính phủ Nga đã hủy bỏ thỏa
thuận Kharkov ký với chính quyền Ukraine trước…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s